امروز فرصتی برای بازدید رایگان از موزه ی تنوع زیستی پردیسان!

بازدید رایگان از موزه ی تنوع زیستی

با توجه به این که امروز یعنی ۳ مارس در تقویم جهانی به نام روز جهانی حیات وحش نام گذاری شده است، به همین مناسبت بازدید از موزه ی تنوع زیستی پارک طبیعت پردیسان رایگان اعلام شد. از آن جایی که این روز به مناسبت آشتی انسان و طبیعت در سال ۲۰۰۳ میلادی به وجود آمد، بازدید رایگان از موزه ی تنوع زیستی به عنوان قدمی مثبت در راه این آشتی جهانی محسوب می گردد. در ادامه با ما در الی گشت همراه باشید تا به اتفاق یکدیگر، خبر و جزئیات بازدید رایگان از موزه ی تنوع زیستی را مورد بررسی قرار دهیم.

مطالب مرتبط:
۲۲ اثر طبیعی در کشور ثبت ملی می شوند
خطوط کشتیرانی چابهار در سال ۹۸ راه اندازی می شود
مدیر کل یونسکو برای کشورهای عضو پیام نوروزی ارسال کرد

به گزارش خبرگزاری های معتبر داخلی، ابعاد خبر بازدید رایگان از موزه ی تنوع زیستی را برای شما مورد بررسی قرار می دهیم.

به گزارش خبرگزاری ها سازمان محیط زیست زیست کشور بازدید رایگان از موزه ی تنوع زیستی را با هدف آشنایی بیشتر مردم با محیط زیست و تنوع زیستی کشور و آگاهی رسانی به همه ی آحاد جامعه درباره ی اهمیت حفظ حیات وحش انجام می‌ گردد. بازدید رایگان از موزه ی تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست می تواند برای خیلی ها و مخصوصا افراد دانش پژوه جامعه تا حد بسیار زیادی اهداف یک موزه را برآورده کند.

به گفته ی کارشناسان این موزه از لحاظ معرفی نمونه های رکورد و اجزای تنوع زیستی در خاورمیانه یکی از بهترین ها است. شما در بازدید رایگان از موزه ی تنوع زیستی نمونه های رکورد را خواهید دید. نمونه های رکورد به معنی اندازه ی شاخ یک کَل یا همان بز کوهی است. این نمونه که در این موزه موجود است، در کل کشورهای خاورمیانه نظیر ندارد و رکورددار این گونه ی شاخ در منطقه است.

در ﻣﻮزه ی ﺗﻨﻮع زیستی، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎره ای و زیستگاهی است ﻛـﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ که ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎیی از قبیل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه ی اﻳﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﻴﺮ اﻳﺮانی و ﺑﺒﺮ ﺧﺰری، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻛﻤﻴﺎب اﻳﺮان شامل ﻳﻮزﭘﻠﻨﮓ آﺳﻴﺎیی، ﻛﺮوﻛﻮدﻳﻞ ﭘﻮزه ﻛﻮﺗﺎه اﻳﺮانی، ﻫﻮﺑَﺮه، ﺳﻴﺎه ﺧﺮوس و ﺧﺮس ﺳﻴﺎه آﺳﻴﺎیی است. غرفه ی ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺮان شامل ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن اﻳﺮان مانند ﮔﻮزن زرد اﻳﺮانی و ﮔﻮرخر اﻳﺮانی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ اﻳﺮان و در ﺑﻴﺴﺘﻮن در استان ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه است ﻛﻪ دارای رﻛﻮرد ﺟﻬﺎنی است. همچنین ﻏﺮﻓﻪ ی ﺗﻨﻮع زیستی ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻮع زیستی گونه ﻫﺎی ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن از ﺑﻴﺎﺑﺎن های آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﺎ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس شامل ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آﺑﺰی و ﺧﺸکی زی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎکتی از ﻧﻤﺎی ساﺣلی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺪاﻋی ﻛﻨﻨﺪه ی ﺗﻨﻮع زیستی ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺗﻮﻧﻞ زﻳﺮ دریایی ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس شامل اﻧﻮاع ﻣﺎهی ها، ﻣﺮﺟﺎن ها و ﺳﺘﺎره ﻫﺎی دریایی ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎی ﻣﺎزﻧﺪران شامل فک ﻛﻤﻴﺎب ﺧﺰر و اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎی ﺧﺰر برخی دیگر از غرفه های این موزه است.

در بازدید رایگان از موزه ی تنوع زیستی غرفه ﻗﺎره آﺳﻴﺎ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻗﺎره یاد شده و شامل ﭘﻠﻨﮓ برفی ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻴﺎب و در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺒﺮ ﺑﻨﮕﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ و ﻛﻞ ﻣﺎرﺧﻮر، ﺑﻪ عنوان ﻧﻤﻮﻧﻪ ی رﻛﻮرد ﻛﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ﻗﺎره اروپا، ﻗﺎره آﻓﺮﻳﻘﺎ، قاره آﻣﺮیکا شامل شیرکوهی و ﺟﮕﻮار، ﻗﺎره یث اﻗﻴﺎﻧﻮسیه شامل ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮ (Emu) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﻧﺪه ی ﻣﻄﺮح ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ی ﻛﺎﻧﮕﻮروﻫﺎی خاکستری و ﻗﺮﻣﺰ و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب از دیگر غرفه های موزه تنوع زیستی و محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست است.

قاب پوست ببر خزری، ﻗﺎب ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎن، وﻳﺘﺮﻳﻦ ﺣﺸﺮات، اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻴﻞ آﺳﻴﺎیی، وﻳﺘﺮﻳﻦ ﺳﻨﮓ و کانی های اﻳﺮان ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻛﺎنی ها و سنگ های اﻳﺮان، وﻳﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮمﺘﻨﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪف هایی ﺑﺴﻴﺎر بزرگ به ویژه از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ، وﻳﺘﺮﻳﻦ فسیل های ﮔﻴﺎﻫﻲ شامل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎیی از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻓﺴﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر قدیمی ﻛﺸﻮر، وﻳﺘﺮﻳﻦ ﻓﺴﻴل های بی ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺟﺎن ها، ﺑﺎز و ﭘﺎﻳﺎن، ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن، دو ﻛﻔﻪ ای ها، ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن و آﻣﻮنیت ها که نوعی ﻧﺮم ﺗﻦ است، در اﻳﺮان ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه است.

وﻳﺘﺮﻳﻦ فسیل های ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺑﺎزﺳﺎزی فسیل های ﻣﺮاﻏﻪ شامل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺴﻴﻞ ﻣﻬﺮه داران ﻣﺮاﻏﻪ در ۷ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل قبل و وﻳﺘﺮﻳﻦ ﻓﺴﻴل های ﻣﻬﺮه داران ﻣﺮاﻏﻪ شامل ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺴﻴل های ﮔﺮاز، ﮔﺎو ﻣﻴﺶ، اﺳﺐ، اﻻغ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ قطعاتی از فسیل ﻓﻴﻞ و ﻣﺪل ﺑﺒﺮ دﻧﺪان ﺷﻤﺸﻴﺮی که همه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوران ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ هستند در این موزه در معرض دید عموم قرار دارند.

نوشته امروز فرصتی برای بازدید رایگان از موزه ی تنوع زیستی پردیسان! اولین بار در تور مالزی- قیمت تور مالزی|تور ارزان مالزی. پدیدار شد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *